top of page

Om Stange kommunale boligforetak KF

Stange kommunale boligforetak KF er etablert av kommunestyret i henhold til kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak.

 

Foretaket ble etablert 1. juli 2001. 

 

I henhold til kommuneloven er Stange kommunale boligforetak KF en virksomhet med eget budsjett, regnskap og eget styre, hvor kommunestyret er øverste ansvarlig myndighet.

Kommunal bolig er et tilbud til dem som trenger bistand til å skaffe bolig. Det er ulike kriterier som må være oppfylt for å få tilbud om å bo i kommunal bolig.

Boligforetaket har et bredt tilbud av boliger fordelt på ulike grupper som helse og omsorg, funksjonshemmede, vanskeligstilte og flyktninger. Vi har også egne ungdomsboliger.

Vårt formål er å:

  • Eie og drive kommunale eiendommer.

  • Forestå bygging av nye boliger, samt kjøp og salg av brukte boliger i henhold til kommunestyrets godkjente budsjettramme. 

 

Vårt strategiske mål er å:

  • Ivareta realkapitalen med godt vedlikehold, og rasjonell og effektiv drift.

  • Forvaltning, anskaffelse og avhending av tilrettelagte boliger og bofellesskap for virksomhetene etter vedtak i kommunestyret. 

  • Gi et tilfredsstillende boligtilbud til kommunens innbyggere med spesiell vekt på boligsøkere som har et særskilt behov i henhold til kommunestyrets vedtak.

nr31-stange-kommune.jpg
bottom of page